Bạn đã biết 10+ hạch toán trả cổ tức bằng tiền mặt hay nhất đừng bỏ lỡ

1 Hướng dẫn hạch toán chia lợi nhuận sau thuế

Hướng dẫn hạch toán chia lợi nhuận sau thuế
 • Tác giả: dailythuecongminh.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 4.95 (998 vote)
 • Tóm tắt: · Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi: Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212). b. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu …

2 Hệ thống tài khoản – 515. Doanh thu hoạt động tài chính

 • Tác giả: baocaotaichinh.vn
 • Ngày đăng: 05/06/2022
 • Đánh giá: 4.66 (416 vote)
 • Tóm tắt: h) Việc hạch toán khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh liên quan đến … a) Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Đối với hoạt động mua, bán chứng khoán kinh doanh, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc nhập trước xuất trước, giá bán …

3 CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 4.59 (506 vote)
 • Tóm tắt: (số tiền thực trả). c) Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) ghi:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Đối với hoạt động mua, bán chứng khoán kinh doanh, doanh thu được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc nhập trước xuất trước, giá bán …

4 Chi trả cổ tức trong công ty cổ phần như thế nào theo quy định pháp luật

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 4.3 (504 vote)
 • Tóm tắt: Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật. 4. Cổ tức phải được 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình …

5 Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515

Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính - Tài khoản 515
 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 4.1 (588 vote)
 • Tóm tắt: Cách hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – Tài khoản 515, hạch toán thu tiền … c) Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trường hợp nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này mới …

6 Hạch toán trả cổ tức bằng tiền mặt

 • Tác giả: dvdn247.net
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 3.79 (409 vote)
 • Tóm tắt: · Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi của các kỳ sau khi doanh nghiệp mua khoản đầu tư). 3. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212). b. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu …

7 Kế toán chi trả cổ tức bằng tiền

 • Tác giả: dankinhte.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 3.65 (273 vote)
 • Tóm tắt: Việc chia cổ tức bằng tiền chỉ được thực hiện khi tiềm lực tài chính của công ty đủ mạnh, công ty không thiếu vốn hoặc mất khả năng thanh toán sau khi chia 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (4212). b. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn: Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388). Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu …

8 So sánh trả cổ tức bằng tiền và trả cổ tức bằng cổ phiếu?

 • Tác giả: timo.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Đánh giá: 3.45 (538 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi hạch toán, trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức cho các nhà đầu tư và cổ đông bằng tiền mặt. Đây là phần lợi nhuận mà nhà 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi hạch toán, trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức cho các nhà đầu tư và cổ đông bằng tiền mặt. Đây là phần lợi nhuận mà nhà đầu tư được hưởng trên cổ phần. Nhà đầu tư sẽ được nhận tiền mặt trực tiếp, và tiền từ …

9 Thuế cổ tức bằng cổ phiếu: Nhà đầu tư thiệt, công ty chứng khoán rối việc

 • Tác giả: mbs.com.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 3.37 (259 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định hiện hành, cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đều phải nộp … hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng vào một tiểu khoản riêng, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Khi chuyển nhượng phải khai thuế, vấn đề ai là người khai thuế, trước đây cá nhân tự khai, nay Nghị định 126 quy định tổ chức khai thay như vậy chỉ thay đổi chủ thuế khai nộp thuế thu nhập cá nhân chứ không có chuyện nộp trùng 2 lần”, ông Huy nhấn …

10 Kế toán trả cổ tức bằng cổ phiếu – Mệnh giá hay thị giá

 • Tác giả: webketoan.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.07 (390 vote)
 • Tóm tắt: · Khác với việc trả cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu không ảnh hưởng đến tài sản hay nợ phải trả của công ty. Mỗi cổ đông vẫn giữ nguyên tỷ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy Thông tư 200 thừa nhận việc trả cổ tức bằng cổ phiếu có thể theo mệnh giá hoặc giá cao hơn mệnh giá nhưng Thông tư này lại không có hướng dẫn cụ thể khi nào thì hạch toán theo mệnh giá, khi nào thì hạch toán theo thị giá. Qua tìm hiểu tác …

11 DTK: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền – VSD

 • Tác giả: vsd.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2021
 • Đánh giá: 2.85 (88 vote)
 • Tóm tắt: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban kế toán tài chính Tổng Công ty Điện lực TKV, địa chỉ: 78 Duy Tân, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy Thông tư 200 thừa nhận việc trả cổ tức bằng cổ phiếu có thể theo mệnh giá hoặc giá cao hơn mệnh giá nhưng Thông tư này lại không có hướng dẫn cụ thể khi nào thì hạch toán theo mệnh giá, khi nào thì hạch toán theo thị giá. Qua tìm hiểu tác …

12 Phương thức trả cổ tức bằng tiền là gì?

 • Tác giả: chiakhoaphapluat.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 2.74 (62 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh …

13 Chia cổ phiếu bằng cổ tức là gì? Cách tính và hoạch toán như thế nào? Update 09/2022

 • Tác giả: jcpmediaroom.com
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.74 (173 vote)
 • Tóm tắt: Khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức … người hiểu rõ hơn về cổ phiếu bằng cổ tức và bằng tiền mặt
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng thời công ty cũng không cần làm thủ tục chào bán cổ phiếu, mà chỉ cần đăng ký vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ …

14 Hạch toán trước cổ tức phải trả: Sabeco đúng hay sai? – BVSC

 • Tác giả: bvsc.com.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.6 (149 vote)
 • Tóm tắt: · Nhà đầu tư có thể khởi kiện doanh nghiệp nếu cảm thấy quyền lợi bị ảnh hưởng. Tin mới. HU6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng thời công ty cũng không cần làm thủ tục chào bán cổ phiếu, mà chỉ cần đăng ký vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ …

15 Hạch toán chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu

Hạch toán chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu
 • Tác giả: sakurabeautystore.com.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2021
 • Đánh giá: 2.42 (191 vote)
 • Tóm tắt: Nợ TK 338 – Phải trả và phải nộp khác (3388); Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả). Thứ 4: Trong năm, tạm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện khi công ty có nhu cầu huy động thêm vốn kinh doanh. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu giúp thỏa mãn được yêu cầu giữ mức cổ tức ổn định. Hơn nữa, cổ đông sẽ được nhận cổ tức đều đặn. Đồng thời giải quyết …

Nguồn: https://chovayuytin.com
Danh mục: Đầu Tư

Related Posts

Gợi ý 10 thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất bạn cần biết

Cho Vay Uy Tín tổng hợp danh sách thông tin hay về thủ tục cấp hộ chiếu công vụ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Gợi ý 10+ nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất

Trong bài viết này Cho Vay Uy Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về nghỉ đặt vòng có được hưởng bảo hiểm không hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Khám phá 10+ tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất bạn nên biết

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tra cứu thông tin thửa đất khánh hòa hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Không thể bỏ qua 10+ hợp đồng xây dựng trọn gói tốt nhất bạn nên biết

Bài viết này cung cấp thông thông tin và kiến thức rất hay về hợp đồng xây dựng trọn gói hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Danh sách 10+ thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc tốt nhất hiện nay

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về thủ tục xuất khẩu lao đông hàn quốc hay nhất được tổng hợp bởi Cho Vay Uy Tín

Bật mí 10+ tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất đừng bỏ lỡ

Bạn đang xem danh sách tổng hợp rất hay về tiền nước bao nhiêu 1 khối hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi